YASAL GEREKLİLİĞİ OLAN EĞİTİMLER

YANGIN EĞİTİMİ

 

İş yerleri İçin Yangın Güvenlik Eğitiminin Amacı: İş yerlerinde yangınla mücadele için gerekli bütün önlemleri almak, Müdahale ve Tahliye Ekiplerini oluşturmak, Oluşturulan Müdahale Ekiplerinin İtfaiye Teşkilatı yetişinceye kadar yangına ilk müdahaleyi yapabilme becerisini kazandırmaya yönelik olarak aşağıda özetleri sunulan derslerden oluşmaktadır. Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik Kapsamında Kurum ve Kuruluşlarda görev yapan tüm personelin: kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirgemek, Personele yangın güvenliği bilgisini vermek, yangın yaratan riskleri tanımlamak, yangın çıkmaması için alınması gereken önlem ve davranış biçimlerini göstermek, yangın anındaki tahliye yöntem ve yollarını öğretmek.

Eğitime Katılacaklar :Kurum ve kuruluşların bünyesinde yer alan Tüm Personel ve Acil Müdahale Ekipleri görevlileri
Eğitim Süresi : 4 Saat (1 Saat Uygulama)
Eğitim Yeri: 10 kişiden fazla olan sayılarda yerinde eğitim gruplar halinde yapılır.
Verilecek Sertifika: BİRZE Yangın Eğitim Akademisi olarak en güvenilir şekilde icra edilerek eğitimler sonunda katılımcı personele TEMEL YANGIN EĞİTİMİ katılım Belgesi verilmektedir.

Yangının Oluşumu Ve Gelişimi Yangının Ve Yanmanın Tanımı:

Yangın : Katı, sıvı veya gaz halindeki yanıcı maddelerin kontrol dışı yanma olayına yangın denir. Yanma :Yanıcı maddenin tutuşma sıcaklığında ısıtıldığında oksijenle verdiği eksotermik zincirleme reaksiyondur. Yanma ısı ve ışık üreten hızlı bir oksidasyondur. Yanıcı maddeyi yeterli oksijenli ortamda karakteristik tutuşma sıcaklığına kadar ısıtan bir ısı kaynağı yanma reaksiyonunu başlatmaktadır. Bu reaksiyondan ayrıca ısı enerjisi açığa çıkmaktadır.

Yangın Eğitimleri Dayanağı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 09.12.2003 tarih ve 25311 sayılı resmi gazetede yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 8. Maddesinin “B” bendi, “İşverenin ilk yardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için, işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeleri dikkate alarak, bu konuda eğitimi, uygun donanıma sahip yeterli sayıda kişiyi görevlendirmesi gerektiğini” belirtmektedir. Ayrıca 19.12.2007 tarihinde 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Binaların Yangında Korunması Hakkında Yönetmelik” işletmelerin Yangın Güvenliği Ekiplerinin oluşturularak bunlara eğitim ve uygulamalı tatbikatların senede en az 1 kez yapılacağını öngörmektedir. Bu çerçeve de eğitim merkezimiz her türlü Yangın Güvenliğinin gerektirdiği diğer olağan dışı durumlara hazırlıklı olma maksadıyla yangın eğitim faaliyetleri düzenlemektedir.

KAPSAM: 6331 Sayılı İSG Kanunu DAYANAK :İş yerlerinde Acil Durum Hakkında Yönetmelik ,Madde 10_11 MADDE 10 – (1)

İşverence acil durumların meydana gelmesi halinde uyarı verme, arama, kurtarma, tahliye, haberleşme, ilk yardım ve yangınla mücadele gibi uygulanması gereken acil durum müdahale yöntemleri belirlenir ve yazılı hale getirilir. (5) Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri oluşturulurken 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri dikkate alınır.

MADDE 126- (1) 
Yapı yüksekliği 30.50 m.’den fazla olan konut binaları ile içinde 50 kişiden fazla insan bulunan konut dışı her türlü yapıda, binada, tesiste, işletmede ve içinde 200’den fazla kişinin barındığı sitelerde aşağıdaki acil durum ekipleri oluşturulur.
Söndürme ekibi,
Kurtarma ekibi,
Koruma ekibi,
İlk yardım ekibi.
(3) Ekipler, 136 ncı madde uyarınca çıkarılan iç düzenlemeleri yürütmekle görevlendirilen amirin belirleyeceği ihtiyaca göre, en büyük amirin onayıyla kurulur. Söndürme ve kurtarma ekipleri en az 3’er kişiden; koruma ve ilk yardım ekipleri ise, en az 2’şer kişiden oluşur.

MADDE 11 – (1) 
İşveren;
İş yerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden Tebliğde belirlenmiş olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar;

    1. Arama, kurtarma ve tahliye,
    2. Yangınla mücadele, konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirir.

Yangın Acil Durum ekipleri Eğitim Sonrası Kazanımlar:

Temel yangın eğitimi almış her birey; Yanma ve yangını bilir, Yangına sebep olacak faktörleri bilir, Yangın söndürme cihazlarını bilir ve kullanır Algılama sistemlerini bilir, Sabit söndürme sistemlerini bilir, Yanmanın oluşumunu bilir, Yangının tanımını ve yangın türlerini bilir, Söndürme maddelerini bilir, Binayı terk etmeyi ve yardıma muhtaç kişilere nasıl yardım edeceğini bilir, Binayı terk ederken neler yapılacağını bilir, İşletme toplanma bölgesini bilir, Toplanma bölgesinde nasıl davranılacağını bilir, Acil müdahale ekiplerinin nasıl oluşacağını bilir, Yangın türüne göre söndürme maddelerini kullanabilir, Nasıl yardım çağıracağını bilir, Basit yangın güvenlik önlemlerini bilir, Yangın olayı meydana geldiğinde itfaiyeyi, ilgili kişileri ve etrafı haberdar edeceğini bilir, Binayı terk ederken anahtar, şalter, tuş vs. kapatır, Kaçış yollarını bilir ve kullanır, Portatif Yangın söndürme cihazlarını kullanır, Başlangıç aşamasındaki yangınları söndürebilir.

Not: Teorik eğitimlerimiz powerpoint sunusu olarak dershane ortamında verilmekte ve konularla ilgili filmler ile öğretilen konular eğitime katılanların öğrendikleri ile uygulamalı olarak yapılan canlı alevli tatbikatlarla pekiştirilmektedir. Genel tatbikat ücretsiz olarak verilmektedir.

 

 

Eğitim ve İletişim Bilgilerimize Ulaşmak İçin Tıklayınız

Eğitime Başvur